NORMES D'AFILIACIÓ

ALTA D'ASSOCIATS

Podrà sol·licitar la condició d'associat, qualsevol persona d’edat no superior a 55 anys.

S'haurà de complimentar una sol·licitud d'ingrés, que els serà facilitada a les oficines de la Mutualitat, o be complimentant el formulari següent:        
                                                                                                      

Un cop acceptada la sol·licitud d'ingrés, l'alta tindrà vigència a partir del mes següent, data des de la qual comencen a complir-se els períodes de carència que s'indiquen a continuació, per tenir dret a l'assistència (si es procedeix d’una altra Mutualitat, sols cal passar carència en cas de part).

Carència

Els associats o beneficiaris que causin alta no tindran dret als serveis abans de complir el següents períodes de carència:

a) TRES MESOS per a visites mèdiques.

b) SIS MESOS per a les intervencions quirúrgiques i qualsevol altra classe de servei que requereixi una tècnica especialitzada o la utilització de materials o aparells mèdics (anàlisis, exploracions, electroteràpia, cobaltoteràpia, etc.).

c) DEU MESOS per l'atenció de part, entenent-se que tampoc tindrà dret a tota l'assistència derivada de l'embaràs, si el part es preveu que ha de produir-se abans de transcorregut el dit període.

Això no obstant, les afeccions d'urgència vital s'atendran immediatament, sense aplicació de cap període de carència.

DOCUMENTACIÓ PELS NOUS ASSOCIATS

- Al produir-se l'alta, la Mutualitat remetrà per correu la següent documentació :

1) Un Reglament de la prestació.

2) Un carnet que acredita la condició d'associat, indicant els beneficiaris que s'inclouen.

3) Una Guia de metges i Serveis.