REGLAMENT

La relació d'aquest document està realitzat en format PDF, si no disposa del lector d'aquest tipus de document pot baixar-li-ho a través del següent enllaç:  http://get.adobe.com/es/reader/?no_ab=1 (Acrobat  Reader)

                                                                                 Reglament  (en format PDF)                                                        

Article 1                      

           A l'empara del que es preveu en l'Article 1 dels Estatuts de la "CAIXA DE PREVISIÓ ENERGIA, Mutualitat de Previsió Social",  s'hi estableix una Secció que es denominarà  AGRUPACIÓ FACULTATIVA i oferirà els serveis d'assistència sanitària que es regulen en aquest Reglament.

 
Article 2
   
Ingressos

           Per poder ingressar com a associat en aquesta Secció calen els requisits següents:        

           a) Formalitzar una sol.licitud d'ingrés.        

           b) No tenir l'edat superior a 55 anys, tant  el titular com els beneficiaris.         

 

          c) Subscriure una Declaració d’estat de Salut en la qual consti que el possible associat i també els seus beneficiaris no tenen cap afecció coneguda. Els beneficiaris que per qualsevol motiu passin a titular no caldrà que subscriguin l’esmentada Declaració.

          d) Ser admès per la Junta Directiva de la Mutualitat.

  

Article 3   Baixes

           Per a la tramitació de baixes en aquesta Secció cal atenir-se al que estableix  l’Article 11 dels Estatuts.

 

Article 4   Reingressos

           Únicament podran sol.licitar el reingrés en aquesta Secció les persones que hi haguessin causat baixa pels motius assenyalats en l'apartat a) de l'Article 11 dels Estatuts i la proposta serà considerada, a tots els efectes, com un nou ingrés.    

           En els casos en què la baixa hagués estat per manca de pagament serà indispensable satisfer les quotes pendents en el moment de produir-se la baixa.

  

Article 5   Beneficiaris           

           Podrà incloure's com a beneficiaris d'un associat, els familiars que, formant una sola família amb el sol.licitant, estiguin sota la seva jurisdicció, en depenguin econòmicament i habitin al mateix domicili. Tindran la consideració de  familiars el cònjuge i els fills menors de 25 anys o incapacitats.

  

Article 6   Període d’assegurança

           El període d’assegurança compren la totalitat de dies compresos en un mes natural. No serà possible contractar un període inferior al mateix. Les quotes fraccionàries són alliberadores pel període d´assegurança al que corresponen.

 

 Article 7   Manteniment de preus

           Les quotes s’informaran al novembre de cada anualitat amb efectes al gener de l’any següent. Els preus comunicats seran d’aplicació a tots els mesos compresos dintre de l’anualitat següent, garantint una estabilitat de preus per any natural als assegurats.

  

Article 8   Prestacions           

           Les prestacions que ofereix la Secció d'Agrupació Facultativa són serveis, en cap cas prestacions econòmiques, i comprenen els següents:           

           a) Assistència domiciliària.

           b) Especialitats en consultori.         

          c) Especialitats quirúrgiques.          

          d) Serveis hospitalaris.  

          e) Exploracions complementaries.

          Els serveis assenyalats els realitzaran els facultatius, centre i/o clíniques concertats per la Mutualitat a la ciutat de Barcelona.

 

Article 9         

        La prestació dels serveis indicats en l'article anterior es donarà en les modalitats, segons sigui el domicili de l’associat: 

          -    Serveis Complets – Barcelona ciutat: la totalitat de les prestacions previstes en l’article anterior. 

          -    Serveis Llimitats – Poblacions Zona 1 Area Metropolitana de Barcelona (*) : les prestacions previstes en els apartats  b), c), d)
               i e) de l’Article anterior, més l’assistència a domicili d’urgències de medicina general i pediatria.
 

          -    Serveis Restringits – Resta de poblacions: les prestacions previstes en els apartats b), c), d) i e) de l’Article anterior.   
               Sense cap tipus de servei a domicili. 

               (*)  Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adriá de Besós, Santa Coloma de Gramenet,Cornellá de Llobregat, Esplugues  de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavá, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat,Tiana i Viladecans.

 

Article 10   Assistència domiciliària  (Només Interior (Serveis Complets))

          Comprèn els serveis a domicili de:            

          a) Metge de capçalera.

          b) Pediatre.       

          c) A.T.S. (amb prescripció de metge de l'entitat).            

          d) Urgències de medicina general i de pediatria.

 

Article 11   Especialitats en consultori          

          Comprenen els serveis prestats al consultori.      

          Les especialitats cobreixen tota classe de visites, cures i petites intervencions susceptibles d'efectuar-se en la mateixa consulta.

 

Article 12

          El servei d'especialitats comprèn les que es detallen a continuació:

-   Medicina general.

-   Cirurgia general.

-   Obstetrícia.

-   Ginecologia, excloent-hi la planificació familiar (inseminació, mètodes anticonceptius, etc...)

-   Traumatologia.

-   Pediatria.

-   Otorinolaringologia.

-   Oftalmologia.

-   Angiologia.

-   Aparell digestiu.

-   Aparell respiratori.

-   Cardiologia.

-   Dermatologia.

-   Urologia.

-   Neurologia.

-   Psiquiatria.

-   Odontologia

-   Oncologia.

-   Radiologia, incloent-hi el contrast.

-   Anàlisis clíniques.

-   A.T.S.

-   Podologia.

-   Urgències de cirurgia i traumatologia en clínica.

-   Urgències de medicina en centre especialitzat.

-  Urgències de pediatria en centre especialitzat.

-  Urgències d’oftalmologia en centre especialitzat.

-  Urgències d’odontologia en centre especialitzat.

-  Urgències de medicina i pediatria a domicili.

-  Revisions ginecològiques, un cop a l’any.

-  Revisions prostàtiques, un cop a l’any.

 

Article 13   Altres Especialitats quirúrgiques           

           La Mutualitat prestarà als seus associats i beneficiaris, en consultoris o centres hospitalaris, les especialitats següents:           

             a)   Cirurgia plàstica i reparadora, excloent-hi la purament estètica.

             b)   Cirurgia cardíaca.

             c) Cirurgia vascular.       

             d) Neurocirurgia central i perifèrica.           

             e) Microàudiocirurgia,  cirurgia funcional de l'orella i plàstica del timpà.         

              f) Trasplantament de còrnia (la còrnia a trasplantar, a càrrec de l'interessat).            

             g) Cirurgia toràcica.

             h) Cirurgia infantil.          

  

Article 14   Serveis hospitalaris         

           En tots els casos d'intervenció quirúrgica,  s'ingressarà el malalt, en habitació individual, a un centre hospitalari designat per la Mutualitat,  la qual prendrà a càrrec seu els drets de quiròfan i dins d'aquest, totes les despeses d'assistència, compresa la medicació i anestèsia, l'oxigenoteràpia i transfusions de sang, incloent-hi la sang  o el plasma necessaris,  tant en el quiròfan com durant el curs postoperatori,  l'estada del malalt, amb acompanyant  a pensió completa si el malalt té menys de 14 anys i sols dormir en la resta de casos, durant els dies que el cirurgià de la Mutualitat consideri necessaris, la medicació fora del quiròfan directament relacionada amb la intervenció, i tots els materials de cura.      

           L'associat es farà càrrec de les aigües minerals, el telèfon, la televisió,  la diferència en el preu de l'habitació quan el malalt (a petició seva o dels seus familiars) s'acomodi en una habitació diferent de les contractades i qualsevol altre producte o servei extra que demani el malalt o els seus familiars.

           Quan l'ingrés en clínica sigui d'urgència i per motius previsiblement quirúrgics, la Mutualitat acceptarà a càrrec seu l'estada del malalt fins a un màxim de tres dies, incloent-hi els mitjans necessaris de diagnòstic i encara que no se l'intervingui.  En aquest supòsit l'associat es farà càrrec de la medicació.  En cas de derivar en intervenció quirúrgica, tindrà el mateix tractament que s’esmenta en els dos paràgrafs anteriors.

           Els casos d’afeccions cardíaques agudes (infarts de miocardi, etc..) que requereixin internament en clínica, tindran el mateix tractament que les intervencions quirúrgiques, amb el límit de 10 dies en U.C.I. i de 30 dies en habitació individual, per ingrés i/o any.

  

Article 15    Exploracions complementaries  

          a) Les exploracions especials de arteriografies, encefalografies, etc., incloent-hi les substàncies de contrast.

          b) Radioteràpia superficial i profunda. 

          c) Ecografia.

          d)  Electromiografa.

          e) Electroteràpia.

          f)  Resonáncia Magnètica.

          g)  T.A.C.

          h)  Oxigenoteràpia.

  

Article 16    Part normal            

           Les associades i beneficiàries tindran dret a l'atenció en una clínica per a un part normal, assistit sempre per metge.  L'estada en la clínica a càrrec  de la Mutualitat  és limitada  a tres dies fora que, a criteri del metge, es consideri necessari perllongar l’estada en clínica per complicacions del post part. 

  

Article 17    Exclusions  

          Queden excloses de les garanties de prestació de serveis:

a) Les lesions o malalties produïdes o originades per embriaguesa, drogoaddicció, baralla, desafiament, toxicomania, intent de suïcidi, alteracions d'ordre públic, motí o guerra civil o estrangera i explosions nuclears o radioactives.           

b) Els accidents ocorreguts durant l'exercici d'una feina professional o habitual i les malalties professionals.   

         c) Les lesions  derivades d'accidents de circulació i altres en les quals hi hagi un tercer responsable.     

         d) Les lesions o malalties produïdes a conseqüència de la pràctica d'un esport en qualitat de professional o amateur federat.      

         e) Les lesions o malalties congènites contretes amb anterioritat a l'ingrés en la Mutualitat.

         f) Les malalties declarades epidèmiques per l'autoritat competent i les seves seqüeles, mentre no se'n declari, també oficialment,

            l'extinció.          

         g) Les pròtesis, tota mena d'aparells ortopèdics, els materials d'osteosíntesi i les ortodòncies a Odontologia.     

h) Tota classe de cirurgia o tractament d'estètica o bellesa.     

          i)     Qualsevol tipus de medicina preventiva (revisions, etc.), excepte les assenyalades a l’article 10.

 j) Els trasllats amb ambulància

 k) Els tractaments de malalties per mitjà de noves tècniques, que no hagin estat prèviament contrastades pels nostres especialistes (rizolisi, nucleoplastia, làser per R.T.V., etc..)

 

Article 18   Serveis d'Odontologia     

          Els serveis d'Odontologia es limiten a extraccions, reconeixements i una neteja de boca anual.  Seran càrrec de l’associat, les obturacions, corones, ponts, com també tota mena de pròtesi

 

Article 19   Consultes entre metges

          La Mutualitat prendrà a càrrec seu la consulta entre metges del seu quadre facultatiu si la sol.licita el metge de la Mutualitat que tracti el malalt.   Les consultes amb metges aliens sol.licitades pel malalt o els seus familiars, seran a càrrec de l'associat.

 

Article 20   Carències

          Els associats o beneficiaris que causin alta en aquesta Secció no tindran dret als seus serveis abans de complir els següents períodes de carència:  

          a)   TRES perìodes d’assegurança consecutius per a consultes mèdiques.

          b)   SIS perìodes d’assegurança consecutius per a les intervencions quirúrgiques i qualsevol altra classe de servei que requereixi una tècnica especialitzada o la utilització de materials o aparells mèdics (anàlisis, exploracions,  etc.).

         c)    DEU perìodes d’assegurança consecutius per a assistència a part, entenent-se que tampoc tindrà dret a tota l'assistència derivada de l'embaràs,  si el part es preveu que ha de produir-se abans de transcorregut el dit període.      

          Això no obstant, les afeccions d'urgència vital s'atendran immediatament, sense aplicació de cap període de carència.

          En cas de causar baixa, es perdran els drets adquirits.

 

Article  21   Impagaments

          Els prenedors d’assegurança que impaguin un contracte, disposaran del termini de 60 dies per abonar-lo. Els seixanta dies  es contaran a partir del venciment d’assegurança del contracte impagat.

           Tenir en situació d’Impagament més de tres contractes d’assegurança suposarà la baixa automàtica i  la pèrdua de qualsevol dret asistencial, així com l’anul·lació de les carències assolides si fós el cas.

 

Article 22   Normes de funcionament

          La Mutualitat entregarà a cada associat i als seus beneficiaris un carnet, mitjançant el qual pugui justificar el seu dret a l'assistència.          

          Així mateix se'ls  facilitarà relació completa dels facultatius que formen el quadre mèdic de l'entitat, amb expressió de consultori, horari, telèfon, etc. i qualsevol detall  que es consideri necessari per a una millor utilització dels serveis.  

 

Article 23                   

          Qualsevol modificació que afecti les dades consignades en els carnets de soci (canvis de domicili, etc.)  ha de ser immediatament comunicada a les oficines de la Mutualitat.

          Qualsevol alteració o ús indegut del carnet, donarà lloc a la seva anul.lació.

 

Article 24                   

          Per a la utilització dels serveis de clínica per a una intervenció quirúrgica o un part i també per exploracions en general i qualsevol altre servei especial que requereixi la utilització d'aparells o equips mèdics, els associats hauran d’obtenir,  prèviament,  la necessària prescripció del metge del quadre facultatiu que ho sol.liciti, amb la finalitat d'aconseguir de la Mutualitat la corresponent autorització.

          Quan es tracti d'ingressar un malalt a la clínica per a una intervenció quirúrgica urgent o d’urgència per motius previsiblement quirúrgics, segons l’article 12, es podrà prescindir d'aquesta autorització prèvia; serà suficient que el malalt o els seus familiars justifiquin davant de l'administració de la clínica la seva condició d'associat o beneficiari, mitjançant la presentació del corresponent carnet, però en aquest cas hauran d'obtenir després l'autorització abans esmentada, per presentar-la a la clínica com més aviat millor.

 

Article 25                   

           La Mutualitat facilitarà als socis, en les condicions que s'indiquen en aquest Reglament, els serveis d'assistènci