SERVEIS  en Clínica

Aquests serveis es limiten a intervencions quirúrgiques i parts, quedant exclòs qualsevol tipus d'internament per malaltia que no requereixi intervenció.


En les intervencions quirúrgiques s'inclou :

L'estada del malalt en habitació individual, amb acompanyant a pensió completa si el malalt té menys de 14 anys i només el dormir en els restants casos.

Els drets de quiròfan i, dins d'aquest, totes les despeses d'assistència, compresa la medicació i anestèsia, l'oxigenoteràpia i les transfusions de sang, incloent-hi la sang o el plasma necessaris, tant en el quiròfan com durant el curs postoperatori.

La medicació fora del quiròfan, directament relacionada amb la intervenció, i tots el materials de cures.

Es preveu també l'ingrés d'urgència, per motius possiblement quirúrgics, amb càrrec a la Mutualitat de l'estada del malalt fins a un màxim de tres dies, incloent-hi els mitjans necessaris de diagnòstic i encara que no sigui intervingut. En aquest supòsit, l'associat es farà càrrec de la medicació.

En els parts s'inclou:

Part normal (s'entén per part normal, el que es produeix sense anormalitat ni complicacions i amb un deslliurament cefàlic espontani, sense manipulació fetal o instrumentació).

L'estada durant tres dies en part normal, assistit per tocòleg, quedant a càrrec de la Mutualitat les despeses de sala de parts i materials de cura.

Queden excloses les despeses de medicació que pugui comportar la tècnica de part dirigit.

Part quirúrgic i/o distòcic (Cesària, fòrceps, etc..)

El mateix tractament i assistència d'una intervenció quirúrgica.

Serveis complementaris

Comprenen:
a) Les exploracions especials de ventriculografies, arteriografies, encefalografies, TAC's, Ressonàncies Magnètiques, etc., incloent-hi les substàncies de contrast.

b) La radioteràpia superficial i profunda, cobaltoteràpia, quimioteràpia (la medicació serà a càrrec de l'associat), ona curta, raigs infraroigs, raigs ultraviolats, ultrasons, radar, etc.

Serveis d'Odontologia

Els serveis d'odontologia es limiten a extraccions i reconeixements. Seran a càrrec de l'associat la neteja de boca, les obturacions, corones, ponts, com també tota mena de pròtesis.

                                                           Prestacions comunes

- Anàlisis clíniques
- Angiologia- Aparell digestiu
- Aparell respiratori
- Cardiologia
- Cirurgia General
- Dermovenereologia
- Endocrinologia
- Ginecologia, excloent-hi la planificació familiar
(inseminació, mètodes anticonceptius, etc..)
- Medicina General
- Neurologia
- Obstetrícia
- Odontologia
- Oftalmologia
- Oncologia
- Oto-rino-laringologia
 
- Oxigenoterapia
- Pediatria
- Podologia
- Practicants
- Psiquiatria
- Radiologia, incloent-hi el contrast
- Reumatisme
- Transfusions de sang
- Traumatologia
- Urgències de cirurgia i traumatologia en Clínica
- Urgències de medicina en Centre Especialitzat
- Urgències de pediatria en Centre Especialitzat
- Urgències d'oftalmologia en Centre Especialitzat
- Urgències de medicina i pediatria a domicili
- Urgències d'odontologia
- Urologia
 

Serveis especials

- Cirurgia vascular
- Cirurgia càrdio-vascular
- Cirurgia plàstica i reparadora, excloent-hi la purament estètica
- Neurocirurgia central i perifèrica
- Micro-àudio-cirurgia, cirurgia funcional de l'orella i plàstica del timpà
- Trasplantació de còrnia (la còrnia a trasplantar, a càrrec de l'associat)
- Cirurgia toràcica
- Cirurgia infantil
- Internaments en clínica per afeccions cardíaques agudes
(límit de 30 dies en habitació i 10 dies en UCI, per malalt i any)
- Exploració ginecològica anual ( a partir dels 40 anys)
- Exploració prostàtica anual ( a partir dels 55 anys )

Exclusions

Queden excloses de les garanties de prestació de serveis:

a) Les lesions o malalties produïdes o originades per embriaguesa, drogadicció, baralla, desafiament, toxicomania, intent de suïcidi, alteracions d'ordre públic, motí o guerra civil o estrangera i explosions nuclears o radioactives.

b) Els accidents ocorreguts durant l'exercici d'una feina professional o habitual remunerada, i les malalties professionals.

c) Les lesions derivades d'accidents de circulació i també altres en les quals hi hagi un tercer responsable.

d) Les lesions o malalties produïdes a conseqüència de la pràctica d'un esport en qualitat de professional.

e) Les lesions o malalties congènites contretes amb anterioritat a l'ingrés en la Mutualitat.

f) Les malalties declarades epidèmiques per l'autoritat competent i les seves seqüeles, mentre no se'n declari, també oficialment, l'extinció.

g) Les pròtesis, tota mena d'aparells ortopèdics, els materials d'osteosíntesi, les ortodòncies a Odontologia. i les lents intraoculars a Oftalmologia.

h) Tota classe de cirurgia o tractament d'estètica o bellesa.

i) Qualsevol tipus de medicina preventiva (revisions, etc.)., excepte les assenyalades a Serveis Especials.

j) Els trasllats amb ambulància