UTILITZACIÓ                                                                      

                                                                                COBERTURES

Les cobertures de la Mutualitat, només són les establertes en el Reglament de l’Agrupació Facultativa de la Caixa de Previsió Energia.

                                                                                EXCLUSIONS

Estan excloses les pròtesis en general, ortodòncia, empastaments, cirurgia estètica i la medicina preventiva (excepte la revisió ginecològica i prostàtica anual).

                                                                            INDEMNITZACIONS

El fet de no utilitzar els serveis de la Mutualitat, no dóna dret a percebre cap tipus d’indemnització econòmica, ja que la Mutualitat solament ofereix prestacions assistencials.

Per tant, aniran a càrrec de l’associat totes les despeses derivades de la utilització de serveis aliens als de la Mutualitat.

                                                         MEDICINA GENERAL  I  ESPECIALITATS

Per utilitzar els serveis del metge de medicina general, pediatria, urgències i especialistes detallats en el quadre facultatiu, només caldrà el carnet d’associat i seguir les indicacions assenyalades per cada facultatiu.

                                                                   SERVEIS D'URGÈNCIA

Només es farà ús dels serveis d'urgència en casos justificats i de veritable necessitat, ja que un mal ús, pot ocasionar perjudici a l'associat, als altres afiliats i a la pròpia Mutualitat.

Els serveis d'urgència cobreixen l'assistència mèdica a domicili i/o en centre mèdic especialitzat per malaltia, i en clínica, només en els casos de cirurgia i traumatologia.

Per tant, l’ingrés en clínica per qualsevol malaltia que no requereixi tractament quirúrgic, anirá a càrrec exclusiu de l’associat.

                                                                              SOCIS

Cal que ens comuniqueu els canvis de domicili, telèfon, etc. i també els dels beneficiaris, per poder actualitzar els corresponents carnets.

D'acord amb el Reglament, la manca de pagament de dues mensualitats de quotes, comporta la suspensió de la cobertura dels nostres serveis.

Els socis d’exterior (serveis restringits), podran gaudir de totes les prestacions de la Mutualitat, excepte la dels serveis a domicili.

Per sol·licitar qualsevol servei, assistencial o administratiu, és indispensable la presentació del carnet de soci.